คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิตวิญญาณ      A (Aspiration) สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น      E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ      J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม      O (Originality) ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์