ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value) M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิตวิญญาณ     A (Aspiration) สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น     E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ     J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม      O (Originality) ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/ 2557
วันที่ : 10/04/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม รายงานผลการดำเนินโครงการ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2556- 31 มีนาคม 2557) ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ : 04/04/2014
......................................................................................................................................... กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ โดยอาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ จัดโครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพโดยสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน
วันที่ : 04/04/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุม Meet the Dean ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ : 04/04/2014
.........................................................................................................................................