ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value) M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิตวิญญาณ     A (Aspiration) สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น     E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ     J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม      O (Originality) ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเรื่อง การเป็นประชาคมอาเซียน: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ : 16/09/2014
......................................................................................................................................... สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ Prince & Princess Liberal Arts 2014
วันที่ : 16/09/2014
......................................................................................................................................... อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่ อาจารย์ประจำหลักสูตร์ภาษาอังกฤษ จัดการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 2
วันที่ : 5/9/2014
......................................................................................................................................... สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการ Communication Camp ครั้งที่ 3
วันที่ : 5/9/2014
.........................................................................................................................................