ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value) M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิตวิญญาณ     A (Aspiration) สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น     E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ     J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม      O (Originality) ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 4 บ้านแม่โจ้ เพื่อเตรียมจัดทำโครงการเมืองจักรยาน (City of Bike)
วันที่ : 25/07/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 24/07/2014
......................................................................................................................................... บรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ : 24/07/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 24/07/2014
.........................................................................................................................................