ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value) M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิตวิญญาณ     A (Aspiration) สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น     E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ     J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม      O (Originality) ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ : 29/08/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ : 14/08/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ : 14/08/20114
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จัดกิจกรรมมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย หัวข้อ โป่งแยง ดินแดนในฝัน
วันที่ : 13/08/2014
.........................................................................................................................................