ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value) M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิตวิญญาณ     A (Aspiration) สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น     E (Excellence) สานฝันสู่ความเป็นเลิศ     J (Justification) เชิดชูความยุติธรรม      O (Originality) ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

ข่าวบุคลากรได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
วันที่ : 9/07/2014
......................................................................................................................................... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการ บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 8/07/2014
......................................................................................................................................... ลงทะเบียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน(ภาษาเขมร)
วันที่ : 4/07/2014
......................................................................................................................................... ลงทะเบียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน(ภาษาอินโดนีเซีย)
วันที่ : 4/07/2014
.........................................................................................................................................