bahissenin bahissenin
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "ผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast"

นพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมโครงการ"ผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast" ุ์

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรุปผลโครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0 โดยให้แต่ละโครงการสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
close