ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์

ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ์

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์

1. จัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้

3.ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมอุดมปัญญา

close

https://www.mirror-1xbet.com/ istanbul escort promosyon escort bayan 1xbet зеркало bahis siteleri istanbul escort bayan beylikdüzü escort