ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Full name (English) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Abbr. name (English) : B.A. (English)

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและดำรงตนตามหลักคุณธรรมและเหตุผล เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานในสาขาวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศภาครัฐและเอกชน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเอกชน นักแปล ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

1. วิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
แบ่งเป็น
ทักษะภาษา 24 หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
วรรณคดี 12 หน่วยกิต
การแปล 12 หน่วยกิต
3 ประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกภาษา
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ช่วงเวลาเปิดเรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่

1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่สำคัญ หลักการศึกษาวรรณคดีและการแปลได้

2. สามารถใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งในบริบททั่วไป ทางวิชาการและทางวิชาชีพได้่

3. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพในบริบทพหุวัฒนธรรมได้

4. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษาได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชั้น ม. 6 ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.5
GPA ภาษาอังกฤษ 3.00
แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ,

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดาราณี ชุมทอง
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ
--
Ph.D. Development Education, M.A. Teaching English, กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุภาพร มโนวงศ์
กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ นางสาวเวลิกา มามูล
กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. การแปลภาษาอังกฤษและไทย, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ นายอุดมศักดิ์ ศิริทะ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
close

https://www.mirror-1xbet.com/ istanbul escort promosyon escort bayan 1xbet зеркало bahis siteleri istanbul escort bayan beylikdüzü escort