ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้คณะ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบเงินรางวัลสนับสนุน นายธนบล จุลนิมิตร นักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการแปลวรรณกรรม (Regional University Student Competitions 2021 Literary Translation Contest) ร่วมถึงมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์ และ อาจารย์ เวลิกา มามูล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษา ุ์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในโครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ ช่วงเช้า กิจกรรมที่ 1 อบรมกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนที่ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และนักวิชาการศึกษาที่ดูแลหลักสูตร และ ช่วงบ่าย กิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนแผนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักวิชาการศึกษาที่ดูแลหลักสูตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
close

https://www.mirror-1xbet.com/ istanbul escort promosyon escort bayan 1xbet зеркало bahis siteleri istanbul escort bayan beylikdüzü escort