ข่าวสารและกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในโครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ ช่วงเช้า กิจกรรมที่ 1 อบรมกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนที่ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และนักวิชาการศึกษาที่ดูแลหลักสูตร และ ช่วงบ่าย กิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนแผนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักวิชาการศึกษาที่ดูแลหลักสูตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุม Dean Forum ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณบดีแต่ละคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคณบดีเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ การบูรณาการเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 404 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้คณะ่
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบเงินรางวัลสนับสนุน นายธนบล จุลนิมิตร นักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการแปลวรรณกรรม (Regional University Student Competitions 2021 Literary Translation Contest) ร่วมถึงมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์ และ อาจารย์ เวลิกา มามูล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษา
การหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Faculty of Social and Humanities, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ้
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ ถือเป็นโครงการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ด้านภาษาและวฒันธรรมไทยซึ่งเป็นสาระหลักของหลัก สูตรดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัยแม่โจ้อันจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากชาวอินโดซีเซีย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของกรมพัฒนาภาษา ศูนย์พัฒนานาและธํารงภาษาและวรรณกรรม กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และบคุคลทั่วไป ประเทศอินโดนีเซีย
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง Concep “การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565”
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง Concep “การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมพูดคุยเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยจากแหล่งทุน สวก. รวมถึงแหล่งทุนอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 404 อาคาประเสริฐ ณ นคร
ประชาสัมพันธ์
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ประชาสัมพันธ์
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ประชาสัมพันธ์
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ประชาสัมพันธ์
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ข่าวการศึกษา
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ข่าวการศึกษา
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ข่าวการศึกษา
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ข่าวการศึกษา
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ข่าวการศึกษา
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ข่าวการศึกษา
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
สมัครงาน
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
สมัครงาน
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
สมัครงาน
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
สมัครงาน
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
สมัครงาน
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
สมัครงาน
งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียรณอายุ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
close

https://www.mirror-1xbet.com/ istanbul escort promosyon escort bayan 1xbet зеркало bahis siteleri istanbul escort bayan beylikdüzü escort