คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

แบบฟอร์มต่างๆ

งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
คู่มือการจัดทำโครงการ การขออนุมัติและรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี การขออนุมัติและรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาและสถานที่การจัดโครงการ การขอบรรจุหลักสูตรใหม่
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ์
หลักเกณฑ์
งานหลักสูตรภาษาอังกฤษ