คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาสุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
รายละเอียดเนื้อหาวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
มคอ 3 ศท 013
บทที่ 1
บทที่ 2 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่ 3 การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย
บทที่ 4 โภชนาการ
บทที่ 5 การป้องกัน ควบคุม และการจัดการความเครียด
บทที่ 6 ยาเสพติด
บทที่ 7 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
บทที่ 8 การวางแผนครอบครัว
บทที่ 9 การป้องกันอุบัติเหตุ
บทที่ 10 โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ
ศท013 ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
การประเมินส่วนประกอบของร่างกาย ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
สควอช ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ 12
บทที่ 13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ ขัติยะ บทความวิจัยการรับประทานอาหารไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ ขัติยะ: แนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ ขัติยะ: ความต้องการจัดกิจกรรมสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ ขัติยะ: กิจกรรมทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ ขัติยะ: กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพงษ์ ขัติยะ: บทที่ 1 สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
 
 
วิชาการใช้ภาษาไทย
-
เค้าโครงกระบวนวิชา ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย   Download