คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

งานนโยบาย แผน


แผนปฏิบัติการประจำปี
เอกสารดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์