คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์  
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
   
วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   
วัตถุประสงค์ คณะศิลปศาสตร์  
  • เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด มีเหตุผล มีความสามารถทางการสื่อสารทางภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อบริการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เพื่อศึกษา ค้นคว้า ผลิต และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
  • เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม
  • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาวะแก่สังคม
  • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  • escort bayan https://www.sahipleniyorum.com

    koko303