คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

งานบริการวิชาการ


LIBERALARTS MJU CHANEL(ฐานการเรียนรู้)
-----------------------------------------------------------------------------
  ศูนย์ภูมิภาคศึกษา
ศูนย์ศึกษานวัตกรรมและสันติภาพ
 • ตอน การเมืองในซาลาเปา
 • ตอน Bahasa พาเพลิน
 • ตอน ขนมกู้ชาติ ขนมไหว้พระจันทร์
 • ตอน Tanoshii Japanese
 • ตอน สำนวนไทย หมวด ก
 • ฐานความรู้สืบสานภูมิปัญญาล้านนา
  ฐานความรู้เกษตรน่ารู้
 • ตอน การซ่อมแซมงานพุทธศิลป์ล้านนา
  ฐานเรียนรู้พัฒนาทุนชุมชน(U2T)
 • U2T for BCG ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 • U2T for BCG ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 • U2T for BCG ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • U2T for BCG ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่