บุคลากร

ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabudr
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Mrs. Suwan Lianghiranthaworn
ความเชี่ยวชาญ -
ผศ. หทยา อนันต์สุชาติกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
Asst. Prof. Hataya Anansuchatkul
ความเชี่ยวชาญ -
อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Dr. Parada Dechapratumwan
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
ผู้ช่วยคณบดี
Miss. Nilubon Jitman
ความเชี่ยวชาญ -/span>
ยุภา วิเศษศร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Miss.Yupha Wisetsorn
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ ดาว แสงบุญ
--
Miss. Dao Sangboon
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุลักษณ์ งามลักษณ์
--
Asst. Prof. Dr. Jaruluck Ngamluck
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
--
Dr. Sirirat Kheoankaew
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ชนิตสิรี ศุภพิมล
--
Miss. Chanitsiree Suphapimol
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์
--
Miss. Mareeyadar Teedaaksornsakul
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ จิลลา กิติกรวรเดช
--
Miss Jinla Kitikornworadech
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
--
Miss. Pawanrat Buochareon
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
--
Dr. Parada Dechapratumwan
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ กนกวรรณ สัมพันธ์
--
Miss. Kanokwhan Samphan
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ เวลิกา มามูล
--
Miss. Welika Mamoon
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ปิยธิดา ชัยวงค์
--
Miss. Piyatida Chaiwong
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
--
Asst. Prof. Supaporn Manowong
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
--
Dr. Saran Chantalay
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
--
Miss. Nilubon Jitman
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
--
Asst. Prof. Daranee Choomthong
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ อนงค์กร เทรล
--
Miss. Anongkorn Trail
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล
--
Dr. Kulaya Pongphan
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ปิยภัทร ชัยชมพู
--
Miss. Piyapat Chaichompoo
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ รงรวง ภาษยะวรรณ
--
Miss. Rongruang Bhasayawan
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ชุดาภัค ชัยชมพู
--
Miss. Chudapak Chaichompoo
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่
--
Miss. Jiraporn Mcgladdery
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ อุดมศักดิ์ ศิริทะ
--
Mr. Udomsak Sirita
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิดา ภู่ทอง
--
Asst. Prof. Lalida Puthong
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
--
Asst. Prof. Sirigan Chanruang
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ วัชรียา บำรุงคีรี
--
Miss. Watchariya Bumrungkiri
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาตรี รอดชำนาญ
--
Asst. Prof.Dr. Thatree Rodchumnan
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทยา อนันต์สุชาติกุล
--
Asst. Prof. Hataya Anansuchatkul
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
--
Mr. Pongsak Ruamsap
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ภาคศิริ ทองเสน
--
Mr. Paksiri Tongsen
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ สุนันทา อินคำเชื้อ
--
--
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ วนิดา เลิศวรปรีชา
--
--
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ เพชรรัตน์ ศรีนุต
--
--
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
--
--
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ วันวิสา เสาร์ใจ
--
Miss Wanwisa Saojai
ความเชี่ยวชาญ --
ผศ. กิติพงษ์ ขัติยะ
--
Asst. Prof. Kitipong Kattiya
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ดร. เมธี วงศ์วีระพันธุ์
--
Dr. Metee Wongweerapun
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
--
Dr. Piyaphun Nunta
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ จิราดร ถิ่นอ่วน
--
Mr. Jiradon Tinuan
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
--
Mr. Thapakorn Khrueraya
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
--
Dr. Anon Seedapeng
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง
--
Asst. Prof. Dr. Nikom Moonmuang
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ จิตตรัตน์ ตันเสนีย์
--
Mrs. Jittarat Tansenee
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
--
Dr. Gunn Chansrisukot
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
--
Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabudr
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
รศ. มธุรส สว่างบำรุง
--
Assoc. Prof. Maturose Sawangbumrung
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
--
Asst. Prof. Dr. Saowalak Chaytaweep
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
--
Mrs. Perada Pajongkarn
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
--
Miss. Pasunit Saramad
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสพิน โตธิรกุล
--
Asst. Prof. Sophin Towthirakul
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ วิไลวรรณ รัตนพันธ์
--
Miss. Wilaiwan Rattanapan
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ จันทร์จิรา เหลาราช
--
Miss. Chanchira Laorach
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
--
Dr. Kittayut Kittitornsakul
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ เสาวรีย์ ชัยวรรณ
--
Miss. Saowaree Chaiwan
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
--
Dr. Piyapat Areeyat
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ รักชาติ
--
Dr. Jirawat Rugchat
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. พิณนภา หมวกยอด
--
Dr. Pinnapa Muakyod
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
--
Miss. Monruetai Chaivisate
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
--
Mr. Ittipong Thongsrikate
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
--
Asst. Prof.Dr. Metee Medhasith Suksumret
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ วาสนา ศรีรักษ์
--
Miss. Watsana Srirak
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
--
Asst. Prof. Chayutpat Kammoon
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผศ. ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
--
Asst. Prof. Dr. Phannida Khanthaphad
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
--
Dr.Sunthron Khamyod
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
--
Miss. Duanghatai Luedung
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
--
Apalai Suksamran
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
--
Mr. Krit Suranakkharin
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
--
Sani Saihomhual
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ลักขณา ชาปู่
--
Miss. Lakkhana Chapoo
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
--
Asst. Prof. Siriporn Maneechukate
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
--
Mrs. Suwan Lianghiranthaworn
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
Miss. Li Ying
--
Miss. Li Ying
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
Mr.Takayuki Kakizaki
--
Mr.Takayuki Kakizaki
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ แพรวา รัตนทยา
--
Miss Praewa Rattanataya
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ปาริฉัตร พิมล
--
Miss Parichat Pimon
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
--
Asst. Prof. Dr. Ladda Chittakuttanon
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
--
Miss Chiraporn Srinak
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
--
Mr. Natthapong Saipin
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ จิราภา สุภา
--
Mrs. Chirapa Supa
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ อุดมวิทย์ นักดนตรี
--
Mr. Udomwit Nakdontree
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
--
Miss Thaniyabhorn Srihata
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
--
Mr. Surachai Srinorajan
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
ยุภา วิเศษศร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Miss Yupha Wisetsorn
ความเชี่ยวชาญ -
ญาณิศา ไชยศรีหา
งานบริหารธุรการ
Miss Yanisa Chaisriha
ความเชี่ยวชาญ -
พรทิพย์ พิมาสน
งานบริหารธุรการ
Mrs. Porntip Pimason
ความเชี่ยวชาญ -
ประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์
งานบริหารธุรการ
Mr. Prasit Pewsiltsak
ความเชี่ยวชาญ -
เบญจศีล นุตตะละ
งานบริหารธุรการ
ความเชี่ยวชาญ -
พรทิพย์ จันแดง
งานบริหารธุรการ
Miss.Pornthip Jundang
ความเชี่ยวชาญ -
จิตราภรณ์ ปาวิน
งานคลังและพัสดุ
Miss Jitraporn Pawin
ความเชี่ยวชาญ -
สินีนาฏ เชยชม
งานคลังและพัสดุ
Miss Sineenart Cheaychom
ความเชี่ยวชาญ -
พรอนงค์ พุกกะพันธุ์
งานคลังและพัสดุ
Miss Pornanong Pookkapund
ความเชี่ยวชาญ -
อุษณีย์ อินทะวงค์
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
Miss Ousanee Intawong
ความเชี่ยวชาญ -
วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
Mrs. Wiparat Suwannasing
ความเชี่ยวชาญ -
ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งานบริการวิชาการและวิจัย
Miss Supaluck Deenoi
ความเชี่ยวชาญ -
หฤทัย คงธนจารุอนันต์ุ์
งานบริการวิชาการและวิจัย
Miss Haruthai Kongtanajaruanun
ความเชี่ยวชาญ -
พนิดา พละปัญญา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาุ
Miss Panida Palapunya
ความเชี่ยวชาญ -
กิติวัฒน์ ติจินดา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
Mr. Kitiwat Tijinda
ความเชี่ยวชาญ -
ณัฐดนัย ยงไสว
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
Mr. Natdanai Yongsawai
ความเชี่ยวชาญ -
ณกนกลักษณ์ วิริยา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ -
close

https://www.mirror-1xbet.com/ istanbul escort promosyon escort bayan 1xbet зеркало bahis siteleri istanbul escort bayan beylikdüzü escort