คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

==>
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
วันที่ : 28/12/2566
เอกสารแนบ PDF811.pdf
==>
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ : 11/12/2565
เอกสารแนบ PDF809.pdf
==>
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ : 30/11/2565
เอกสารแนบ PDF808.pdf
==>
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
วันที่ : 19/09/2565
เอกสารแนบ PDF806.pdf
==>
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างพัฒนาเว็บแอปพิเคชันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
วันที่ : 19/10/2563
เอกสารแนบ PDF71.pdf
==>
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ประจําปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ
วันที่ : 21/9/2563
เอกสารแนบ PDF70.pdf
==>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ : 3/04/2562
เอกสารแนบ PDF66.pdf
==>
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคารประเสริฐ ณ นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 17/03/2563
เอกสารแนบ PDF65.pdf
==>
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคารประเสริฐ ณ นคร
วันที่ : 11/03/2563
เอกสารแนบ PDF64.pdf
==>
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคารประเสริฐ ณ นคร ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ : 21/02/2563
เอกสารแนบ PDF63.pdf

Total 43 Record 1 2 3 4 5