คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการคลินิกฟุตบอลศิลปศาสตร์แม่โจ้สัญจร , ๕๔

วันที่ : 25/06/2011
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
เอกสารที่แนบมาด้วย : ไม่มี

       ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพงษ์ ขัติยะ สังกัดกลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดโครงการคลินิกฟุตบอลศิลปศาสตร์แม่โจ้สัญจร, ๕๔ ณ โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   การให้บริการวิชาการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพงษ์ ขัติยะ พร้อมคณะฯได้แก่ อาจารย์นิกร แปงแสง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  อาจารย์ประสิทธิ์ บุญตัน จากโรงเรียนบ้านออนกลาง อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรร่วมฝึกสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๓– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน
        การจัดโครงการฯในครั้งนี้  นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฏีและฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลในภาคปฏิบัติแล้วกีฬาฟุตบอลยังเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีการมอบลูกฟุตบอลให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่ครูกฤติยา คันชวนิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างปง (อินทขิลวิทยาคาร) และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  พร้อมมอบรางวัลให้แก่เด็กชายสุชาย จะลอ นักเรียนที่มีความตั้งใจฝึกซ้อมและมีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดี

  

ภาพข่าวโดย  : ทีมผู้จัดโครงการ
ข่าวโดย       : ศุภลักษณ์  ดีน้อย