คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ประจําปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ

วันที่ : 21/9/2563
ประเภทข่าว :
เอกสารที่แนบมาด้วย : PDF70.pdf