คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 126 คณะศิลปศาสตร์

วันที่ : 15/09/2565
ประเภทข่าว : ข่าวสมัครงาน
เอกสารที่แนบมาด้วย : PDF805.pdf