ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Full name (English) : Bachelor o f Arts Program in Thai for Foreigners
Abbr. name (English) : Bachelor o f Arts Program in Thai for Foreigners

ปรัชญาหลักสูตร

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่สร้างความเข้าใจอันดีด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ

เส้นทางอาชีพ

 • พนักงานภาครัฐ เช่น พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่ ในสถานกงสุลหรือสถานทูต ครู อาจารย์
 • พนักงานภาคเอกชน เช่น ครู อาจารย์ มัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์ ธุรการ พนักงานต้อนรับ นักธุรกิจ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน พิธีกร
 • โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 97 หน่วยกิต
  แบ่งเป็น
  กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

  ช่วงเวลาเปิดเรียน

  จุดประสงค์ของหลักสูตร

  1 เพื่อผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาไทย

  2 เพื่อผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยและสามารถนำไปเป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  3 เพื่อผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

  2) เป็นบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง

  3) อายุไม่เกิน 30 ปี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  ผศ.ดร. สุนทร คำยอด
  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Asst. Prof.Dr.Sunthron Khamyod
  ความเชี่ยวชาญ -
  ผศ. ชยุตภัฎ คำมูล
  รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Asst. Prof. Chayutpat Kammoon
  ความเชี่ยวชาญ -
  อ. สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Mrs. Suwan Lianghiranthaworn
  ความเชี่ยวชาญ
  ผศ. ศิริพร มณีชูเกตุ
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Asst. Prof. Siriporn Maneechukate
  ความเชี่ยวชาญ พัฒนาสุขภาพ
  อ. อาภาลัย สุขสำราญ
  เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Apalai Suksamran
  ความเชี่ยวชาญ -
  close

  https://www.mirror-1xbet.com/ istanbul escort promosyon escort bayan 1xbet зеркало bahis siteleri istanbul escort bayan beylikdüzü escort